BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI


Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 izvaja konzorcij, v katerem sodelujejo Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 poteka od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022. Skupna vrednost projekta je 1.019.787,01 €. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Republika Slovenija (20 %).

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

V sklopu projekta bodo sofinancirani naslednji programi:

 1. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU).
 2. Začetna integracija priseljencev.
 3. Računalniška pismenost za odrasle.
 4. Neformalni izobraževalni programi za odrasle za:
 • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
 • sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh,
 • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom, kulturno zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje), trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog,
 • pridobivanje digitalnih kompetenc, ki obsegajo Word, Excel, PowerPoint ter uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
 1. Programi za uporabo načel HACCP sistema.
 2. Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
 3. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika.
 4. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov.
 5. Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL.
 6. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.

Več informacij na:

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Organ upravljanja