V novembru 2017 smo na Ljudski univerzi Tržič začeli izvajati program dolge socialne aktivacije »Aktivno v svet« za občini Tržič in Radovljica (2 zaporedna projekta v trajanju 22 mesecev, 20 udeležencev na projekt).

Program je zastavljen tako, da skupaj z udeleženci ustvarimo strukturirano okolje za pridobivanje ključnih delovnih kompetenc in kompetenc za življenje, večanje socialne mreže, pridobivanje novih socialnih izkušenj, spretnosti in veščin za iskanje zaposlitve ter drugih znanj. Pozornost posvečamo psihosocialnim vsebinam, osebnostni rasti, delavnicam zdravega življenjskega sloga, upravljanju s časom, odpiramo teme o prepoznavanju lastnih sposobnosti, motivaciji za delo in oblikovanju zaposlitvenih ciljev. Ob tem pa posameznikom ves čas omogočamo spremljanje, podporo in strokovno pomoč, tako preko dela v skupini kakor tudi individualno. Vsebina glavnega modula, ki ga izvajamo skupaj s projektnim partnerjem Alteršola, se nanaša predvsem na izvedbo delovnih aktivnosti, povezovanje teorije in prakse preko učenja skozi delo. Pri tem precej sodelujemo tudi s pridruženimi partnerji ter drugimi deležniki v regiji. Udeležence na podlagi izraženih potreb in oblikovanih zaposlitvenih ciljev vključimo v organizacije in z njimi sproti evalviramo pridobljene izkušnje. S tem pridobimo material za refleksijo in nadaljnje strokovno delo, z udeleženci pa lahko bolj učinkovito načrtujemo in sledimo zastavljenim ciljem.