Ljudska univerza Tržič je bila ustanovljena leta 1959. Najprej je delovala kot samostojen zavod Delavska univerza Tržič, kasneje kot enota Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič. Leta 1999 je Občina Tržič izdala Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ (Ur. L. RS št. 15/99) in 14. marca je začela delovati kot samostojni javni zavod za izobraževanje odraslih.

Osnovna dejavnost zavoda zajema izobraževanje odraslih ter obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje. Za potrebe odraslih in mladostnikov organizira osnovno in srednjo šolo, ter razne tečaje in neformalne oblike izobraževanja. Vedno več ljudi se vključuje v oblike izobraževanja z namenom zadovoljiti potrebe po osebnem intelektualnem razvoju. Vključevanje v programe, ki jih ponujamo naši Ljudski univerzi Tržič imajo tudi širše učinke, kot so povečana samozavest, pestrejše družabno življenje ter večja pripravljenost in usposobljenost za dejavno preživljanje časa v različnih skupnostih. Na Ljudski univerzi Tržič želimo slušatelje navdušiti za učenje in radi poskrbimo za vsakega posameznika. Iz leta v leto narašča število starejših občanov, ki se želijo naučiti tisto, česar se v mladosti niso, zato se že vrsto let uspešno vključujejo v programe Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zanimiva predavanja in delavnice ponujamo v okviru Medgeneracijskega centra Gorenjska, kjer so vsebine izjemne raznolike in dostopne prav vsem, saj so le te brezplačne. Že dobrih deset let uspešno deluje Šola slikanja in Središče za samostojno učenje, kamor se brezplačno lahko vključi prav vsak občan. Mnogi se v njem učijo tujih jezikov in računalništva ali pa se poslužujejo le uporabe interneta.

V zadnjih letih Ljudska univerza Tržič sodeluje pri izvedbi lokalnih in nacionalnih projektov, zanimiva pa so ji tudi mednarodna sodelovanja. Poseben poudarek v sodelovanju z občino Tržič namenja programu spodbujanja podjetništva v občini v okviru iniciative TržičPodjeten.si. V ta namen je bil ustanovljeni Tržiški kreativni center, katerega program vključuje Podjetniško akademijo, Klub podjetniških mentorjev, Podjetniško svetovalnico in Kreativne podjetniške večere.

Ljudje, opremljeni z znanjem, spretnostmi in informacijami lažje sledijo spremembam, ki jih narekuje današnja družba. Tega se sodelavci Ljudske univerze Tržič, ki skušamo biti občanom prijazni in dostopni, dobro zavedamo. Prizadevamo si, da vsako leto ponudimo pestro izbiro kakovostnih izobraževalnih oblik in prizadevamo si, da bi ljudje znanja sprejemali na zanimiv in človeku prijazen način.

Uživajmo in se učimo, da bomo znali, da bomo razumeli, da bomo osebnostno rasli in da se bomo naučili živeti z drugimi.

 

English

The Tržič Public Education Institution (Ljudska univerza Tržič) was founded in 1959.At first, it functioned as an independent institute, the Tržič Workers’ University (Delavska univerza Tržič), and later as a unit within the Tržič Institute of Culture and Education (Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič).In 1999, the Tržič Municipality issued Ordinance establishing the TRŽIČ PUBLIC EDUCATION INSTITUTION (Official Gazette of the RS no. 15/99) and it started operating as an independent public institution for adult education on 14 March.

The institution’s principal activity is adult education, which comprises education, further study courses, training and teaching for people who would like to gain new or update, expand and broaden their knowledge. For the needs of adults and adolescents, the institution organises primary and secondary schools, as well as various courses and types of informal education. For the unemployed who are in the education process within the Employment Service of Slovenia, it provides free study help as the only institute for adult education in the Gorenjska region.An increasing number of people engage in these education forms in order to satisfy their need for personal intellectual development.Every year, there is an increase in the number of elderly people who would like to learn what they have not learnt in their youth, and therefore the University for the third life period has been successfully functioning for several years.What attracts attention is the Independent Learning Centre, which is free of charge for every citizen.In this centre, many people learn foreign languages and computer sciences or just make use of computers with internet access.

In recent years, the Tržič Public Education Institution has been co-operating in the implementation of local and national projects. It has also taken part in some international co-operation projects.
People equipped with knowledge, skills and information have less difficulty keeping track of the changes enforced by modern society. At the Tržič Public Education Institution we are well aware of this fact and we try to be friendly and accessible to citizens. We strive to offer a wide range of quality education every year and try to provide an interesting and people-friendly way of gaining knowledge.

Let us enjoy and learn in order to acquire knowledge, to understand, to grow personally, and to learn to live with others.

Natalija Brumen
direktorica
natalija.brumen@lu-trzic.si
041 611 314

Boni Colnar
organizatorica izobraževanja odraslih
boni.colnar@lu-trzic.si
04 / 592 55 51
041 325 935

Damjana Flajnik
organizatorica izobraževanja odraslih
damjana.flajnik@lu-trzic.si
04 / 592 55 51
041 325 929