Program Računalniška pismenost za odrasle je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.
Udeleženci v programu:

  • spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme
  • informacijske tehnologije;
  • naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;
  • naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;
  • naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
  • znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Program obsega 60 ur organiziranega izobraževanja.
Posebnih pogojev za vpis ni. V program se lahko vključijo vsi odrasli, ki si želijo pridobiti temeljno
znanje za delo z računalnikom.

Program omogoča pridobitev javno veljavne listine. Javno veljavno listino dobijo udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, kot je določeno s programom.