Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za vzgojo in izobraževanje, ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa je vzgoji in izobraževanju omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Program ReactEU – IKT za vzgojo in izobraževanje in javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ciljne skupine so udeleženci izobraževalnega procesa (šolajoči in strokovni delavci) v VIZ (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, samostojni dijaški domovi in ljudske univerze). Šolajočim, ki doma nimajo dostopa do spleta, bo potrebno omogočiti izposojo ustreznih modemov ter jim zagotoviti dostopnost, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo opreme za delo na daljavo pa opremiti s prenosnimi računalniki in drugo IKT opremo.

Cilj programa React EU – IKT za VIZ je vsem šolajočim omogočiti dostop do znanja ter posledično blažiti posledice epidemije. IKT bodo VIZ uporabljali tako pri delu na njihovi lokaciji, v primeru, ko se bo delo izvajalo na daljavo pa izposojali šolajočim in strokovnim delavcem.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval: namizne računalnike, zaslone, prenosne računalnike, tablične računalnike, interaktivne zaslone, projektorje, mobilne modeme s podatkovnimi paketi, spletne kamere in slušalke.

V okviru programa je bilo Ljudski univerzi Tržič dodeljenih 4.086,25 eur za nakup prenosnih računalnikov in ostale opreme za izvajanje pouka na daljavo.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si