znalogo

znalogotipi

AKTUALNO

ZBIRAMO PRIJAVE ZA NASLEDNJE PROGRAME:

  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Pametnejši od pametnih telefonov?
  • Uporaba socialnih omrežij
  • Tuj jezik – moje okno v svet (nadaljevalna angleščina)
  • Ustvarjalnice (polstenje in mozaik)
  • Uporaba programa Excel
  • Urejanje besedil
  • Moj korak (za VDC Tržič)

Pogoj za vključitev: prednost pri vključitvi v brezplačne izobraževalne programe imajo zaposleni, starejši od 45 let.

Število prostih mest v skupinah je omejeno zaradi specifičnega sofinanciranja projekta

Vse do 31. marca 2019 bo na Ljudski univerzi Tržič potekal projekt Znanje nas aktivira 2016-2019 ali na kratko (ZNA), za katerega so bila sredstva pridobljena na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Vodja konzorcija je Ljudska univerza Škorja Loka, v projektu pa kot kozorcijski partnerji poleg Ljudske univerze Tržič sodelujeta še Ljudska univerza Radovljica in Šolski center Škofja Loka. Konzorcijski partnerji bomo skupaj izvedli 3.890 izobraževalnih ur za 2.146 udeležencev. Skupna vrednost projekta je 683.463,86 EUR. Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad (80 % sredstev) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 % sredstev).

Na Ljudski univerzi Tržič bomo tako izvajali brezplačne programe za krepitev splošnih, jezikovnih in računalniški kompetenc.

 

V brezplačne izobraževalne programe se lahko vpišete tudi v Radovljici in v Škofje Loki.

Dodatne informacije:

Ljudska univerza Škofja Loka, www.lu-skofjaloka.si

Ljudska univerza Radovljica, www.lu-r.si

Šolski center Škofja Loka, www.scsl.si

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.