Osnovna šolaSrednja strokovna šolaPoklicno tehniška šolaSrednja poklicna šola

Potek izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe
Prijave za vpis v posamezne izobraževalne programe zbiramo vse leto.

Vpis: ob vpisu je potrebno predložiti izvirnik spričeval predhodno zaključenih izobraževanj, osebne dokumente (rojstni list, poročni list) in fotografijo 3 × 4 cm.

Natančnejši pogoji za vpis so navedeni v nadaljevanju pri predstavitvi posameznega programa.
Vsi izobraževalni programi se izvajajo na sedežu Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2 in pri delodajalcih. Potekajo v popoldanskih in večernih urah, izjemoma tudi dopoldan in ob sobotah.

Šolnina predstavlja ceno izobraževalnega programa za en letnik izobraževanja za pridobitev naziva strokovne izobrazbe. V šolnino so vključeni stroški predavanj in enkratno opravljanje izpita pri posameznem predmetu. Šolnino je mogoče plačati v enkratnem znesku (2 % popusta) ali na največ 10 obrokov.

Izobraževanje za pridobitev izobrazbe
Organizacija in izvedba izobraževalnega programa poteka v skladu z določili Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur.l.RS št. 8/2008).

V primerjavi z rednim izobraževanjem se v predmetnikih za odrasle število ur predavanj in vaj časovno strni. Na Ljudski univerzi Tržič izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo v popoldanskem času, tri do štirikrat tedensko, od 16. do 19.15 ure. Na dan se izvede le en predmet, v tednu pa se izvede več predmetov. Število izvedenih ur za posamezno programsko enoto/modul se prilagaja skupini (število vpisanih, kakovost predhodnega znanja, interes in zmožnosti udeležencev…) in je določeno z izvedbenim kurikulom za izobraževalni program. Organizacija izobraževalnega dela lahko poteka tudi v obliki vodenega samoizobraževanja. Udeleženci, ki se organiziranih oblik izobraževanja ne morejo udeleževati, lahko koristijo konzultacije z učitelji, na katere se predhodno prijavijo.

Po zaključku organiziranega dela izobraževanja se opravi ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 60/2010) in Šolskimi pravili.
Zavod za vsakega udeleženca-ko izrednega izobraževanja oblikuje Osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene obveznosti.

Ob vpisu je potebno predložiti:

  • izpisek iz rojstne matične knjige
  • izpisek iz poročne matične knjige (za poročene žene)
  • vsa spričevala ali druga dokazila