21 Sep

Razpis za mesto direktorja/direktorice (pdf)

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževanega zavoda Ljudska univerza Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) ter Zakona o izobraževanju odraslih-ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18), razpisuje delovno mesto direktorja / direktorice.

Poleg splošnih zakonskih obveznosti mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje);
 • pedagoško-andragoška izobrazba;
 • strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj v zahtevani stopnji izobrazbe, od tega najmanj 3 leta na področju izobraževanja odraslih;
 • priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let.

Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazilo izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu;
 • dokazilo delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
 • potrdilo o nekaznovanosti;
 • potrdilo sodišča, da zoper kandidata/ko ne teče kazenski postopek;
 • kratek življenjepis in
 • program vodenja zavoda za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič, z oznako »Za razpis za direktorja/ice«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/ke, katerih prijave bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da predstavijo program dela in razvoja zavoda za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni pisno ali po elektronski pošti.

Predviden začetek dela je 13. 11. 2018. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič